Bestyrelsen styrker sig og er nu fuldtallig

Det er med glæde at Kolding Idræt har suppleret sig, som aftalt på repræsentantskabsmødet i september 2021.

Lisa Bærentsen og Michael Lundquist indgår nu også i KI bestyrelsens daglige virke.

Kolding Idræts bestyrelse består af:

Bjarne Stolten Thomsen
Claus Warming
Dennis Jespersen
Hans Peder Kroman Larsen
Henrik Lindholm
Jørgen Roed
Lisa Bærentsen
Michael Lundquist
Tanya Buchreitz Løwenstein

Se billeder af KI bestyrelsen HER

Share This:

Indkaldelse til Generalforsamling og valgmøde -15. september 2021 kl. 17.30

Indkaldelse til
Generalforsamling/Repræsentantskabsmøde
og efterfølgende valgmøde

På KUC d. 15. september 2021 kl. 17.30

Til alle medlemmer af Kolding Idrætsråd

Generalforsamling/ Repræsentantskabsmøde Kl. 17.30 – 18.30
Bespisning Kl. 18.30 – 19.00
Valgmøde Kl. 19.00 – 21.00

Kolding Idrætsråd indkalder alle medlemmer til Generalforsamling/ Repræsentantskabs-møde med følgende dagsorden:
– Valg af dirigent
– Bestyrelsens beretning for det forløbne år
– Det reviderede regnskab forelægges til orientering
– Orientering om nyt setup for Kolding Idrætsråd
– Orientering om nye bestyrelsesmedlemmer
– Eventuelt

Til alle foreninger, klubber og interesserede – alle er velkomne

Bespisning Kl. 18.30 – 19.00
Valgmøde Kl. 19.00 – 21.00

Kommunalvalget nærmer sig med raske skridt, hvorfor vi denne aften også inviterer til valgmøde med idrætten i fokus. Så kom og stil vores lokale politikere spørgsmål om emner som sundhed, frivillighed og foreningsidrætten i Kolding Kommune. Vi glæder os til en livlig og åben debat, som styres af en rutineret og nysgerrig ordstyrer.

Tilmelding til denne aften er nødvendig i forhold til bespisning.
Send derfor din tilmelding på mail til info@kolding-ir.dk
Med venlig hilsen Kolding Idrætsråd

Share This:

KIR skal have ny kasserer – Ole Kokborg fægter videre i andet regi

KIR skal have ny kasserer. Ole Kokborg har grundet tidspres valgt at stoppe i Kolding Idrætsråd og Kolding Talent.

Bestyrelsen vil jeg gerne sige Ole Kokborg mange, mange tak for et stort engagement og indsats i Kolding Idrætsråd og for Idrætten i Kolding.

Mange tak for denne gang.

Henrik Lindholm overtager kassererposten og Claus Warming indtræder i Kolding Talent.

Share This:

Sommerpakke genstarter foreningsidrætten

Foreningsidrætten trænger til en økonomisk håndsrækning efter en hård periode. Derfor er det meget opmuntrende, at den nyligt vedtagne sommerpakke, med et stort og enigt flertal af Folketingets partier, indeholder 69 millioner til netop kultur- og foreningslivet.

Der er afsat 59 millioner til foreningsaktiviteter hen over sommeren og frem til efterårsferien. De sidste 10 millioner er afsat til kompensation til de foreninger, der havde planlagt store arrangementer.

Hvordan I som forening får del i denne sommerpulje, følger vi naturligvis op på, så snart puljens kriterier og ansøgerkreds er afklaret fra regeringens side.

Share This:

Nordea-fonden styrker det lokale fællesskab med to nye puljer

 

Nordea-fonden har netop offentliggjort, at de har åbnet to nye puljer, som giver rigtig gode muligheder for at genstarte fællesskabet i netop jeres forening.

Hvis I som forening går og drømmer om at skabe et mindre motionsløb fx løb, rul, svøm eller cykling, har I nu chancen for at søge Nordea-fondens nye løbspulje for op til 10.000 kr. Alle lokale idrætsforeninger kan søge, og puljen er åben indtil sidste krone er uddelt.

Læs mere om løbspuljen her

Her bor vi-puljen har til formål at booste de små fællesskaber i byer med 200-5.000 indbyggere. Denne pulje giver foreninger og organisationer mulighed for at vise, at det gode liv i lokalsamfundet er attraktivt. Der kan søges op til 1 mio. kr. inkl. moms med mulighed for at søge om medfinansiering til større projekter. Ansøgningsfristen er d. 23. september 2021.

Læs mere om Her bor vi-puljen her

Share This:

Genåbning af udendørs idrætsaktiviteter.

Idrætten udendørs genåbner mandag den 1. marts 2021. Desværre må indendørs aktiviteter vente og kommunale klubhuse, omklædningsrum og toiletter osv. er fortsat lukkede. “Selvom det kun er udendørs idrætten, der kan åbne kan man kun være glad for at det er muligt” udtaler Formanden for Kolding Idrætsråd.

Nationale retningslinjer også i Kolding

Vi skal være fornuftige selvom idrætten ikke er omfattet af de øgede restriktioner i Kolding. Kolding Idrætsråd, vil gerne opfordre idrætsdeltagerne til at forebygge smittespredning ved at sikre god hygiejne, følge de enkelte idrætsgrenes udarbejdede protokoller og blive testet umiddelbart før deltagelse i aktiviteter. Hertil siger Claus Warming. Det er vigtigt at foreningerne i Kolding følger de nationale retningslinjer.

Kulturministeriets retningslinjer kan læses her:

Idræt, foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteter

UDENDØRS IDRÆTS- OG FORENINGSLIV

Hent retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv (pdf)
Retningslinjerne bliver løbende opdateret. Seneste opdatering 26. februar 2021

INDENDØRS IDRÆTS- OG FORENINGSLIV SAMT IDRÆTS- OG FRITIDSFACILITETER

Hent retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsaktiviteter (pdf)
Retningslinjerne bliver løbende opdateret. Seneste opdatering 26. februar 2021

 

 

Share This:

Ny dato Repræsentantskabsmøde /Generalforsamling 21

Til alle foreninger, klubber og interesserede

Sæt X i kalenderen.

Kolding Idrætsråd indkalder til Generalforsamling / Repræsentantskabsmøde den 8. juni 2021 kl. 18.00

Programmet offentliggøres i løbet af forsommeren. Ligesom der hele tiden vurderes på den aktuelle corona-situation og om det giver anledning til at generalforsamlingen / repræsentantskabet flyttes/udskydes.

I 2020 startede bestyrelsen i samarbejde med Idrættens Udviklingscenter en udviklingsproces, der skal munde ud i en opdateret visions og udviklingsplan for samvirket og idrætsfællesskabet de kommende 5 – 10 år. En bred vifte af foreningsledere i Kolding kommune har bidraget til processen. På mødet den 8. juni skal det endelig forslag til fremtidigt setup og organisering til afstemning.

Andre emner vil blandt andet være:

  • Politikernes, foreningsfolkets, meningsdannernes bud på aktuelle emner.
  • Idrætten i fremtiden
  • Idrættens vilkår i by og på landet
  • Valg til bestyrelsen
  • Netværk og vidensdeling

Vel mødt. Endeligt program med tilmelding udgives ultimo april 2021.

Share This:

Positivt nyt: Flere medlemmer i idrætsforeningerne

Stor opbakning til idræt og foreningerne. Danskerne bakker stort op om foreningerne. Stor tilslutning.

TAK til medlemmer og alle ildsjæle i vores mange foreninger. “Det viser at danskerne vil sundhed, fællesskabet og alle de gode effekter idræt fører med sig” udtaler Claus Warming. Videre nævner formanden for Kolding Idrætsråd “Der er i min optik ikke nogen tvivl om at vi vil se at foreningens livet vil være en solid nøgle til at låse COVID-19 låsen op – blot skal vi som samfund huske at benytte mulighederne og alle de mange kompetencer der ligger i dvale pt.”. “Ligesom vi skal huske på at der er bygget en masse tillid og positive relationer op mellem mennesker i foreninger – hvorfor ikke gøre brug af det i en svær tid” slutter Claus Warming

Dyk længere ned i tallene her:

Fakta om medlemstal
Det samlede medlemstal for DGI og DIF på 2.306.288 unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlem af begge organisationer.

På www.dif.dk/medlemstal kan du dykke dybere ned i tallene for de to organisationer.

På www.dgi.dk/medlemstal kan du se nærmere på DGI’s tal.

Kolding er også en del af

Bevæg dig for livet
Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. Det er målet i det historiske samarbejde, DGI og DIF har indgået med TrygFonden og Nordea-fonden om opfyldelsen af en ny, ambitiøs vision for dansk idræt. Bevæg dig for livet visionen er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie.

https://www.bevaegdigforlivet.dk/

https://www.kolding.dk/nyheder-aktuelt/nyheder-fritid-og-idraet/bevaeg-dig-for-livet

Share This:

Repræsentantskab / Generalforsamling udskudt til efteråret 2020

Grundet COVID-19 og i respekt for at foreningerne i Kolding skal afholde generalforsamlinger når der åbnes op efter Corona-krisen udskydes repræsentantskabet / Generalforsamlingen hos Kolding Idrætsråd til efteråret 2020. Mere information tilgår.

på vegne af Kolding Idrætsråd

Claus Warming
Formand

Share This:

Anbefalinger til medlemsforeninger vedr. kontingenter under Coronaudbruddet – DIF og DGI

Foreninger ønsker at udføre masser af aktivitet til gavn for medlemmerne, samfundet.
Meget er dog ikke muligt mens Coronaudbruddet står på.
Det er en ekstraordinær og speciel situation vi og hele verden er en del af i øjeblikket.
Hvad betyder det for kontingent i foreningerne. Se hvad DIF og DGI anbefaler..
 

DIF anbefaler:

Coronaudbruddet er en helt usædvanlig situation med store konsekvenser for hele Danmark – også foreningslivet, hvor aktiviteter er midlertidigt lukket ned. Det er DIF`s klare anbefaling, at de enkelte foreninger og klubber ikke tilbagebetaler kontingent for perioden, da en tilbagebetaling potentielt vil lukke nogle af vores frivillige klubber. DIF opfordrer derfor til, at DIF-idrætten og vores medlemmer bredt set udviser samfundssind og ansvarlighed og bakker vores mange foreninger, klubber og frivillige op i denne svære tid.

Formelt set kan medlemmer ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller fx deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse.

Situationen i en idrætsforening er derfor anderledes end kunders forhold i kommercielle fitnesscentre.

I idrætsforeninger med fitness eller fitnessforeninger gælder det samme som i alle andre foreninger. Her kan medlemmerne altså ikke kræve tilbagebetaling af kontingent, når foreningens aktivitet i en periode er aflyst pga. corona-situationen.

 

DGI anbefaler

Medlemmer – kan de få kontingentet retur?

Medlemmer kan ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller for eksempel deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening, og ikke for en specifik ydelse.

Situationen i en idrætsforening er derfor anderledes end kunders forhold i kommercielle fitnesscentre.

I idrætsforeninger med fitness eller fitnessforeninger gælder det samme som i alle andre foreninger. Der skal altså ikke ske nogen tilbagebetaling af medlemsbetalinger som følge af, at foreningens aktivitet i en periode er aflyst grundet Coronavirus-situationen.

Hvis fitnessforeningen har ordninger som for eksempel klippekort, eller hvor medlemmer betaler for tidsmæssigt korte perioder, så eet er ikke hyppigheden af betaling, der er afgørende, men hvor kort en aftaleperiode, der er tale om.

Hvis der f.eks. er tale om en binding på månedsbasis, vil det næppe kunne sidestilles med medlemsskab, og så skal der formentlig ske tilbagebetaling. Det kan være en god ide at tilbyde personen, at aktivperioden forlænges svarende til den periode, hvor aktiviteten har været aflyst, i stedet for tilbagebetaling.

 

Share This: